17 Ağustos 2016 Çarşamba

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU TAMAMI


1 nci SAYFA (Maddeler : 01 - 70)KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 
Kanun Numarası: 2918
Kabul Tarihi: 13/10/1983
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 18/10/1983   Sayı : 18195
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 687
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt: 2            Sayfa: 1247
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, "yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

NOT : 
Bu kanunun bazı maddeleri 18.10.2018 T. / 7148 Sayılı kanun ile değiştirilmiştir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç :
Madde  1
Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik
güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önl
emleri belirlemektir.
Kapsam:
Madde   2
Bu  Kanun,  trafikle  ilgili  kuralları,  şartları,  hak  ve  yükümlülükleri,  bunların  uygulanmasını  ve
denetlenmesini, ilgili kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar
.
Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis
ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanı
lan yerler ile,
b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir
karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrıl
an
kısımlarında da,
Bu Kanun hükümleri uygulanır.
——————————
(1)3/11/1988 Tarih ve 3493 sayılı Kanunun 54 ve 55 inci maddeleri ile bu Kanunun 108 inci maddesinin altıncı ve
98,99,101,104 üncü maddelerinin son fıkralarındaki onbin liradan otuzbin liraya ka
dar olan hafif para cezaları "ikiyüzbin
liradan birmilyon liraya kadar hafif para cezasına"; 32/2, 61/2, 72/2, 91/4 üncü fıkralarındaki ve 13, 23, 34, 37, 44, 58, 60
,
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 94 üncü maddelerinin son fıkralarında
ki para cezaları "Onbin Liraya", 30
uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki ve 46, 52, 53, 55, 56,7 4 üncü maddelerinin son fıkralarındaki para cezaları
"Onbeşbin Liraya" ve 57, 71 ve 81 inci maddelerin son fıkralarındaki para cezaları "Yirmi bin Liraya",
47 ve 54 üncü
maddelerin son fıkrasındaki para cezaları ise "Otuzbin Liraya" çıkartılmış ve metne işlenmiştir.
(2) Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan
her  türlü  görev,  y
etki,  sorumluluk,  hak  ve  muafiyetten  ilgili  olanların  doğrudan  doğruya  Başbakana,  Başbakanın
görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059
sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağla
nmıştır.
(3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 84 üncü maddesiyle; bu Kanunda belediyenin sorumlu ve yetkili
kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda
mezkur kanun hü
kümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.


6048
İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar
Tanımlar :
Madde 3
Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.
Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketler
idir.
Karayolu : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Karayolu yapısı : Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, al tında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı,
otokorkuluk, istinat duvarı, köprü, tü
nel, menfez ve benzeri yapılardır.
Mülk : Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.
Karayolu sınır çizgisi : Kamulaştırılmış, kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda; mülkle olan sınır çizgisi,
Diğer karayollarında; ya
rmaca, şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı, hendek yoksa şev üst kenarı, dolguda
şev etek çizgisi,
Yaya yolu ayrılmış karayolunda ise yaya yolunun mülkle birleştiği çizğidir.
İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için k
ullanıldığı karayoludur.
Tek yönlü karayolu : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.
Bölünmüş karayolu : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması le meydana gelen karayoludur.
Erişme kontrollü karayolu (otoyolekspres yol) : Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş  ve  çıkışın  yasaklandığı,  yaya,  hayvan  ve  motorsuz  araçların  giremediği,  ancak,  izin  verilen  motorlu  araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrola tabi tutulduğu karayoludur.
Geçiş yolu : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.
Bağlantı yolu : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbiri
ne bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında
kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.
Anayol : Anatrafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş
hakkını vermesi gerektiği işar
etlerle belirlenmiş karayoludur.
Tali yol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.
Taşıt yolu : (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.
Yaya yolu (Yaya kaldırı
mı) : Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzelkişilere ait mülkler arasında kalan
ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.
Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.
Yaya geçidi : Taşıt
yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.
6049
Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yo
lu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve
olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.
Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunu
n ayrılmış bir bölümüdür.
Alt geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.
Üst geçit: Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.
Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Ka
rayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz
geçitlerdir,
Okul geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi
için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti
ile belirlenmiş alandır.
Ada : Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik
güvenliğini sağlama amacı ile yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanla
rdır.
Ayırıcı  :  Taşıt  yollarını  veya  yol  bölümlerini  birbirinden  ayıran  bir  taraftaki  taşıtların  diğer  tarafa  geçmesini
engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir.
Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan açık ve
ya kapalı alandır.
Karayolu üzeri park yeri : Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir.
Karayolu dışı park yeri : Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna
bağlanan park yeridir.
Otomobil  :
(Değişik: 12/7/2013
6495/13  md.) 
Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve
insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.
Minibüs :
(Mülga: 12/7/2013
- 6495/24 md.)
Kamyonet :
(Değişik: 12/7/2013
-6495/13 md.)
Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için
imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümügövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.
Kamyon : İzin verilebilen a
zami yüklü ağırlığı 3 500 Kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu
taşıttır.
Otobüs :
(Değişik: 12/7/2013
- 6495/13 md.)

Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma
yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu
sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere
minibüs denir.
Çekici : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.

Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek
şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır.
Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, Cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma ararçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük veya yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır.Personel  servis aracı:
(Ek:  17/10/1996
- 4199/1  md.)
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi butanımın kapsamına girmez.
Umum  servis  aracı:
(Ek:   17/10/1996
-4199/1   md.)
Okul  taşıtları  ile  personel  servis  araçlarının  birlikte
değerlendirilmesidir.
Kamp  taşıtı:
(Ek:  17/10/1996
-4199/1  md.)
Yük  taşımasında  kullanılmayan;    dizaynı  tatil  yapmaya  uygun
teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.
Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.
Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorkdur.
Hafif römork : Azami yüklü ağırlığı 750 Kg'ı geçmeyen römork veya yarı römorkdur.
Motosiklet  :
(Değişik: 12/7/2013
-6495/13  md.)
Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50
santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacı lığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. Bunlardan karo seri yük  taşıyabilecek  şekilde  sandıklı  veya  özel  biçimde  yapılmış  olan  ve  yolcu  taşımalarında  kullanılmayan  üç  tekerlekli
motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.
Bisiklet  :
(Değişik: 12/7/2013
-6495/13  md.)
Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.
(Değişik:  12/7/2013
-6495/13  md.)
Motorlu  bisiklet  (Moped):  Azami  hızı  saatte  45  kilometreyi,  içten  yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
Lastik  tekerlekli  traktör  :  Belirli  şartlarda  römork  ve  yarı  römork  çekebilen,  ancak  ticari  amaçla  taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır.

İş makineleri :
(Değişik: 17/10/1996
-4199/1 md.)
Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan moturlu araçlardır.
Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içinde insan taşımasında kullanılan, karayolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden ve hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır.
Okul  taşıtı  :  Genel  olarak  okul  öncesi,  ilköğretim  ve  orta  dereceli  okulların  öğrencileri  ile  sadece  gözetici  ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır.
Taşıt katarı : Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış taşıtlardır.
Araç : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.
Taşıt : Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere "motorlu taşıt" insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere "motorsuz taşıt" denir.
Sürücü :
(Değişik 17/10/1996
-4199/1 md.)
Karayolunda, motorlu veya motorsuz
bir aracı veya taşıtı sevk ve idare
eden kişidir.
Şoför :
(Ek: 17/10/1996
-4199/1 md.)
Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.
Araç sahibi : Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.
İşleten : Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.
Yolcu :  Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bu lunan kişilerdir.
Hizmetli  :  Araçlarda,  sürücü  hariç,  araç  veya  taşıma  hizmetlerinde  süreli  veya  süresiz  çalışan  kişiler  ile  iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir.
Durak  :  Kamu  hizmeti  yapan  yolcu  taşıtlarının  yolcu  veya  hizmetlileri  bindirmek,  indirmek  için  durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yerdir.
Garaj : Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.
Terminal : İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme,yükleme, boşaltma,aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme,şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir.
Servis istasyonu : Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir.

Akaryakıt istasyonu:Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir.
Muayene istasyonu : Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.
Trafik kazası : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.

Durma : Her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.
Duraklama  :  Trafik  zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır.
Park etme : Araçların,durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.
Geçiş hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre,yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.
Geçiş üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır.
Gabari : Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.
Yüksüz ağırlık : Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donatımı ile birlikte toplam ağırlığıdır.
Yüklü ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.
Dingil ağırlığı:Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır,
Azami dingil ağırlığı:Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır.
Azami toplam ağırlık:Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.
Trafik işaretleri : Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir.
İşaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
Işıklı ve sesli işaretler :  Trafiği   düzenlemede   kullanılan   ışıklı   ve   sesli,   sabit   veya taşınabilir,  elle  kumanda edilebilen  veya  otomatik  çalışan,  üzerinde  çeşitli  renk, şekil, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veyasesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.
İşaretleme : Taşıt yolu ile bordür,ada, ayırıcı, otokorkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.
Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.
Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası:
(Ek:  12/7/2013
-6495/13  md.)
Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösterensürücü adaylarına verilen belgedir.
Sürücü belgesi:
(Ek:  12/7/2013
-6495/13  md.)
Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine  yetki veren belgedir.

Uluslararası sürücü belgesi:
(Ek:  12/7/2013
-6495/13  md.)
İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen
belgedir. Bu Kanunun uygulaması ile ilgili diğer tanım ve terimler yönetmelikte gösterilir.
(Ek cümle: 12/7/2013
-6495/13md.)
Bu maddedeki tanım ve terimlerle ilgili olarak vergi kanunları hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KISIM
Kuruluşlar, Komisyonlar, Görev
ve Yetkileri
(1)
Görevli kurullar ve kuruluşlar:
(1)(2)

Madde 4
–(Değişik: 17/10/1996
-4199/2 md.)
Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.
a)(Değişik bir
inci paragraf: 6/2/2014
-6518/31 md.)
Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu;
Karayolu  Güvenliği  Yüksek  Kurulu,  Başbakanın  veya  görevlendireceği  Başbakan  Yardımcısının  başkanlığında, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, İçişleriBakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen
oluşur. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı, gerektiğinde Kurula bilgi sunmak üzere toplantıda hazır bulunur.
Gereği halinde diğer bakanlar da Kurula çağrılabilir.
Karayolu  Güvenliği  Yüksek  Kurulu,  Trafik  Hizmetleri  Başkanlığınca  hazır
lanarak,  Karayolu  Trafik  Güvenliği
Kurulunca  uygun  görülen  önerileri  değerlendirerek  karara  bağlar  ve  kararlarının  yaşama  geçirilmesi  için  gerekli
koordinasyon önlemlerini belirler.
Kurul yılda bir defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüs
tü olarak, gündemle toplanır.
(2)
Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır.
Kurulun çalışmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
b) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu;
Karayolu T
rafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında, Karayolu
Güvenliği  Yüksek  Kurulu'na  katılan  kamu  kurumlarının  en  az  daire  başkanı  seviyesinde  görevlileri;  Jandarma  Genel
Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Ba
şkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri
Bakanlığınca uygun görülen trafikle ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Türkiye Trafik Kazalarını
Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfının bir
er temsilcisi ve Başkent Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur.
İhtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağrılabilir.
Kurul üç ayda bir toplanır, zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağrılabil
ir.
(2)
Karayolu  Trafik  Güvenliği  Kurulu,  Trafik  Hizmetleri  Başkanlığınca  Trafik  hizmetlerinin  çağdaş  ve  güvenli  bir
şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karar
a
bağlar.
Ku
rul katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir.
Kurulun sekreterya görevi ilgili daire başkanlığınca yapılır.
——————————
(1) Kısım başlığı ile madde başlığı, 17/10/1996 tarih ve 4199 sayılı Kanunun 2 n
ci maddesi ile değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.
(2) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu maddenin dördüncü paragrafında yer alan “iki” ibaresi
“bir” şeklinde, (b) bendinin ikinci paragrafında yer alan “ayda” ibaresi “üç ayda” ş
eklinde değiştirilmiştir.
6052
-
2
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
1. Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak,
2. Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,
3. Uygulamada görüle
n aksaklıkları tespit etmek,
4. Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek.
Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler;
a) İçişleri Bakanlığınca,
b) Bu Kanunla yetk
ili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde,
Yürütülür.
Emniyet Genel Müdürlüğünün,merkez, bölge,il ve ilçe trafik kuruluşları, görev ve yetkileri:
Madde 5
Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik kuruluşları
ile bu kuruluşların görev ve yetkileri şunlardır :
a) Kuruluş :
(Değişik: 17/10/1996
-
4199/3  md.)
Bu Kanunla, Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen görevler, Emniyet Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yürütülür. Trafik H
izmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez bölge, il ve ilçe trafik zabıta kuruluşları
Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak çalışır.
Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plak
a ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek
üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tescil şube veya büroları kurulur.
Tescil şube veya bürolarında emniyet hizmetleri sınıfı personelinden ayrı olarak teşkilat ve kadrolarında göster
ilen
sayıda genel idare ve teknik hizmetler sınıfında personel ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
b) Görev ve yetkiler:
1. Araçları,bu Kanuna göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri,sürücüleri ve bunlara ait belgeleri,
sürücülerin
ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin bu
Kanun hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,
2. Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,
3.
(Mülga: 17/10/1996
-
4199/47 md.)
4. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek,
5. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek,
6. Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak t
edbirlerin süratla alınmasına
yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,

6052
-
3
7. Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,
8.
(Değişik: 17/10/1996
-
4199/3 md.)
Sürücülerin belgelerini vermek.
9.
(Değişik: 25/6/2010
-
6001/35
md.)
Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, bunlara ilişkin teknik
ve hukukî değişiklikleri işlemek, işlettirmek, istatistiksel bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
10.  Trafik  kazalarının  oluş  nedenleri  ile  ilgili  tüm  unsurları  kapsay
an  istatistik  verileri  ve  bilgilerini  toplamak,
değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,
11.
(Ek: 17/10/1996
-
4199/3 md.)
Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şi
rketlerince istenecek
gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
12. Ayrıca bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
(1)
Trafik  kuruluşlarının,  çalışma  şekil  ve  şartları,  görevlendirilecek  personelin  nitelik
leri,  seçimi,  çalışma  usulleri,
görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
(Ek fıkra: 25/6/2010
-
6001/35  md.)
Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar üzerinde
meydan
a gelebilecek teknik veya hukukî değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyatî tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin;
elektronik ortamda tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik veya şerhlere karar veren ya
rgı
ve
icra  birimleri  ile  kamu  kurum  veya  kuruluşları  tarafından  elektronik  sistemle  yapılabilir.  Sürücü  belgesi  ve  tescil
işlemlerine  esas  teşkil  edecek  bilgiler,  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  tarafından  ilgili  kamu  kurum  veya  kuruluşlarından
elektronik sistemle temi
n edilebilir veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilir. Bu
fıkraya ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.
Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ili
şkin yetkisi:

Madde 6
Trafik zabıtası ve genel zabıtanın görev ve yetki sınırı;
a) Trafik zabıtası:
(Birinci fıkra mülga: 17/10/1996
-
4199/4 md.)
Trafik zabıtası görevi sırasında karşılaştığı acil ve zorunlu hallerde genel zabıta görevi yapmakla da
yetkilidir.
Mülki idare amirlerince, emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik zabıtasına genel zabıta
görevi verilemez, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamaz.
b)
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/1 md.)
Genel Zabıta:
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında
kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas
ve
usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir.
——————————
(1)
Bu bendin numarası, 17/10/1996 tarih ve 4199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile (12) olarak teselsül ettirilmiştir.
6053
Karayolları Gene
l Müdürlüğünün görev ve yetkileri:
Madde 7
Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır:
a)  Yapım  ve  bakımdan  sorumlu  olduğu  karayollarında  can  ve  mal  güvenliği  yönünden  gerekli  düzenleme  ve
işaretlemeleri yaparak önlem
leri almak ve aldırmak,
b) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek,
c)
(Mülga: 17/10/1996
-
4199/47 md.)
d) Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki proj
eleri incelemek ve
onaylamak,
e)  Yapım  ve  bakımından  sorumlu  olduğu  karayollarında,  İçişleri  Bakanlığının  uygun  görüşü  alınmak  suretiyle,
yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,
f)  Trafik  kaz
alarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri
almak
veya aldırmak
,
(1)
g)  Yapım  ve  bakımından  sorumlu  olduğu  karayollarında  trafik  güvenliğini  ilgilendiren  kavşak,  durak  yeri,
aydınlatma, yol dışı
park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve
uygun olanları tasdik etmek,
h) Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı
ile
işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak
veya aldırmak
,
(1)
i) (
Mülga: 3/5/2006
5495/4 md.)
j)
(Değişik:  17/10/1996
-
4199/5  md.)
Trafik  zabıtasının  görev  ve  yetkileri  saklı  kalmak  üzere
Bu  Kanun
un
13,14,16,17,18,47/a  ve  65  inci  maddeleri
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek;
47  nci  maddenin  (b),  (c)  ve  (d)  bentlerinde  belirtilen  kural  ihlallerinin  tespiti  halinde,  durumu  bir  tutanakla  belirlemek  ve
gerekli
işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek,
(2)(3)
k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
(Son fıkra Mülga : 28/3/1985
-
3176/16 md.)
——————————
(1)   25/6/2010 tarihli ve
6001 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu bendin sonuna
“veya aldırmak” ibaresi eklenmiş ve
metne işlenmiştir.
(2) Bu bentte yer alan "Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 13, 14,      16, 17, 18,
35, 47/a ve 65 inci m
addeleri,“ibaresi,16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 1/1/2005 tarihinden
geçerli olmak üzere “ Bu Kanunun 13,14,16,17,18,47/a ve 65 inci maddeleri”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3)
25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanu
nun 34 üncü maddesiyle, bu bendin başına 
“Trafik zabıtasının görev ve yetkileri
saklı kalmak üzere”
ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

6054
Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetk
ileri
(1)
Madde 8
(Değişik: 12/7/2013
-
6495/14 md.)
Bu  Kanun  kapsamında  Millî  Eğitim  Bakanlığı,  Sağlık  Bakanlığı  ve  Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme
Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Millî Eğitim Bakanlığı:
1. Motorlu araç sürücülerinin ye
tiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu
açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek
2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
3.
Okul  öncesi,  okul  içi  ve  okul  dışı  trafik  eğitimini  düzenleyen  trafik  genel  eğitim  planı  hazırlamak  ve  ilgili
kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak
b) Sağlık Bakanlığı:
1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizme
tlerini planlamak ve uygulamak
2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri
Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara
gerekli personeli,
araç ve gereci sağlamak
3.  Her  ilde  trafik  kazaları  için  eğitilmiş  sağlık  personeli  ile  birlikte  yeteri  kadar  ilk  ve  acil  yardım  ambulansı
bulundurmak
4. Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep v
e tesiriyle otuz gün içinde
ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek
c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:
1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimleri: Bu Kanun ve
diğer mevzuatla verilen hizmetleri
yapmak,  bu  Kanun  açısından  karayolu  taşımasına  ilişkin  gerekli  koordinasyonu  sağlamak,  tescile  bağlı  araçların
muayenelerini  yapmak  veya  yaptırmak,  muayene  istasyonlarını  denetlemek,  35  inci  madde  hükümlerine  aykırı  hare
ket
edenler  hakkında  tutanak  düzenleyerek  idari  para  cezası  vermek,  bu  maddede  belirlenen  idari  tedbirleri  almak,  trafik
zabıtasının  görev  ve  yetkileri  saklı  kalmak  üzere,  araçların  ağırlık  ve  boyut  kontrollerini  yapmak  veya  yaptırmak  ve
denetlemek, aykırı
görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek
2. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi te
spit edilen işletme sahipleri 1.700 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
Yetkilendirme konusu işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik olması hâlinde, işletme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi
için azamî on beş gün süre verilir. Bu süre
zarfında eksikliklerin giderilmemesi hâlinde, izin belgesi iptal edilir.
–––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “
Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Bakanlıklarının görev ve yetkileri
şunlardır:” iken, 12/7/2013 tarihli ve 64
95 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6054
-
1
3.  Araçların  ağırlık  ve  boyut  kontrollerinin  yapılması  veya  yaptırılması  ile  ilgili  olarak  Karayolları  Genel
Müdürlüğünce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Ge
nel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile ilişkili olmayan bina, arazi,
arsa  gibi  taşınmazlar  Maliye  Bakanlığınca  Ulaştırma,  Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığına  tahsis  edilir.  Bu  görev
yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma, Denizcilik ve Haber
leşme Bakanlığına devredilir. Araçların ağırlık ve
boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirme yapılması hâlinde tahsis
edilen  taşınmazlar  ile  devredilen  tesisat  ve  teçhizatın  kullanılması  hususunda,  Mali
ye  Bakanlığının  görüşü  alınarak,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme
yapılabilir.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri:
Madde 9
(Değişik: 18/1/1985
-
KHK 245/2 md.; Aynen kabul: 28/3/1985
-
3176/2 md.)
Bu Kanuna göre,Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Orman yollarında;
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından anaorman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında
işaretlemeler
yaparak tedbirler almak ve aldırmak,
2. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri
yapmak,
b) Köy yollarında;
1. Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme
ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak,
2. Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin
projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak,
3. Yapım ve bakımından sorumlu oldu
ğu karayollarında 17 nci maddede sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacak
geçiş yolları yönünden izin vermek,
4. Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu,karayolu yapısı ve işaretlemeye
dayalı kaza nedenleri g
özönünde bulundurularak gerekli tedbirleri almak,
5. Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle köy yolları için verilen  trafikle ilgili diğer görevleri
yapmak.
Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler orm
an yolları için de uygulanabilir.
6055
Belediye trafik birimleri,görev ve yetkileri:

Madde 10
(Değişik: 18/1/1985
-
KHK 245/3 md.; Aynen kabul: 28/3/1985
-
3176/3 md.)
Bu  Kanunla  belediyelere  verilen  görevler  il  ve  ilçe  trafik  komisyonları  ve  mahal
li  trafik  birimleri  ile  işbirliği
yapılarak yürütülür.
a) Kuruluş
Her  belediye  başkanlığı  bünyesinde,  hizmet  kapasitesi  gözönünde  tutularak  İçişleri  Bakanlığınca  tespit  edilecek
ölçülere ve genel hükümlere göre, belediye trafik şube müdürlüğü, şefliği ve
ya memurluğu kurulur.
b) Görev ve yetkiler
1. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,
2. Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işare
tlemeleri yapmak,
3. Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,
4.  Karayolunda  trafik  için  tehlike  teşkil  eden  engelleri  gece  veya  gündüze  göre  kolayca  görülebilecek  şekilde
işaretlemek veya or
tadan kaldırmak,
5. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vukubulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen
tedbirleri almak,
6. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,
7. Bu Kanun ve bu Kanun
a göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
(Ek fıkra: 25/6/1988
-
KHK 330/2 md.)
(1)

Madde 11
(Mülga: 18/1/1985
-
KHK 245/16 md.; Aynen kabul:28/3/1985
-
3176/16 md.)
İl ve ilçe trafik komisyonları:
Madde 12
(Değişik: 17/10/1996
-
4199/7 md.)
İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının kuruluşu ile görev ve yetkileri:
a) Kuruluş:
İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından Yönetmelikte gösterilen
konular ve esaslar çerçevesinde, illerde val
i veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim,
karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen
trafikle  ilgili  üniversite,  oda,  vakıf  ve  kamuya  yararlı
dernek  veya  kuruluşların  birer  temsilcisinden  oluşan  İl  Trafik
Komisyonu,  ilçelerde  kaymakamın  başkanlığında,  aynı  kuruluşların  yöneticileri  veya  görevlendirecekleri  temsilcilerinin
katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.
Kuruldaki üniversite, vakıf ve
kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3'ü geçemez.
——————————
(1)
330 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ile gelen ek fıkra; sözkonusu KHK'yi değiştirerek kabul eden  31/10/1990 tarih ve
3672 sayılı Kanunda yer almadığı için metin
den çıkarılmıştır.
6056
Kuruluşu bulunan yerler hariç, İlçe Trafik Komisyonlarına karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir.
Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir.
Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak
üzere, diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.
İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlar
ını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür.
İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer.
b) Görev ve yetkiler:
1. İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara gö
re trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri
almak,
2. Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle
ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik
Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları
İçişleri Bakanlığına iletmek.
3. Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye
sınırları  içinde  ticari  amaçla  çalıştırılacak  yol
cu  ve  yük  taşıtları  ile  motorsuz  taşıtların  çalışma  şekil  ve  şartları,
çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,
4. Gerçek ve tüzelkişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan
, arazi ve arsaları
geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek,
5. Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Karayolu Trafik Güvenliği, Trafik İşaretleri, Ya
pı ve Tesisler
Karayolu trafik güvenliği:

Madde 13
(Değişik birinci fıkra: 25/6/2010
-
6001/34 md.)
Karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli ve
sorumlu bütün kuruluşlar, karayolu yapısını, trafik güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmakla yü
kümlüdür.
Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar, karayolu yapısında yapacakları ve esasları yönetmelikte belirtilen çalışmalarda;
a) Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almak,
b)  Çalışmaları,  gerekli  önlemleri  alarak,  aldırarak  ve  devamlılığın
ı  sağlayarak,  trafik  akımını  ve  güvenliğini
bozmayacak tarzda yapmak,
6056
-
1
c) Zorunlu nedenlerle meydana gelen arıza, engel ve benzerlerini en kısa zamanda ortadan kaldırarak karayolunu
kullananlara ve araçlara zarar vermeyecek duruma getirmek,
d)  Şe
hiriçi  karayolu  kenarında  çeşitli  tesislerin  yapımı  süresince;  kaldırımlarda,  tünel,  tünel  aydınlatılması  ve
benzerlerini yaparak güvenli geçiş sağlamak ve yaya yollarını trafiğe açık bulundurmak,
Zorundadırlar.
Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen
tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk, bunları yaratan kişilere ait
olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
(Dördüncü fıkra mülga: 18/1/1985
-
KHK 245/16 md.)
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükümlerine
uymayanlar fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 7 200
000 lira para cezası ile cezalandırırlar.
Karayolu yapısı ve trafik işaretlerinin korunması:
Madde 14
Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;
a)  Karayolu  yapısı  üzerine,  trafiği
güçleştirecek,  tehlikeye  sokacak  veya  engel  yaratacak,  trafik  işaretlerinin
görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak ve benzeri hareketlerde
bulunmak,
b) Karayolu yapısını, trafik işaretlerini ve karay
oluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerini, üzerlerine yazı yazarak,
çizerek veya başka şekillerde bozmak,yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak,
Yasaktır.
Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozuk
luk  ve  eksiklikler  yolun
yapım ve bakımından sorumlu kuruluşca derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masrafları sorumlulara ödetilir.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükmüne uymayanlara 7 200 000 lira para cezası verilir.
Trafik işaretleri:

Madde  15
(Değişik birinci fıkra: 25/6/2010
-
6001/34  md.)
Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı
ve  sesli  işaretler,  yer  işaretlemeleri  ile  benzeri  trafik  işaretleri,  karayolunun  yapımı,  bakımı,  işletilmesi  ile  görevli
kuruluşlarca temin
ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır.
6057
(İkinci fıkra Mülga : 18/1/1985
-
KHK 245/16 md.)
Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır.
Trafik  işaretlerinin  standart,anlam,  nicelik  ve  nitelikleri  ile  di
ğer  esasları  İçişleri  Bakanlığının  görüşü  alınarak
Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Karayolu dışında,kenarında veya üzerindeki diger levhalar, ışıklar ve işaretlemeler:
Madde 16
Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sın
ırı içinde, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek,
anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüte sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için tehlike veya engel yaratac
ak
şekilde  levhalar,  ışıklar,  işaretlemeler  ile,  ağaç,  direk,  yangın  m
usluğu,  çeşme,  parmaklık  gibi  yapı  elemanları  veya
benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak yasaktır.
(Değişik  :  18/1/1985
-
KHK  245/5  md.;  Aynen  kabul:  28/3/1985
-
3176/5  md.)
Zorunlu  hallerde  bunların
bulunabileceği yer, nitelik ve nicelikleri ile ha
ngi şartlarda bulunabileceği, hangilerinin izne bağlı olduğu ve bunlarla ilgili
diğer esaslar ve 13 üncü maddede belirtilen karayolu yapısında yapılacak çalışmalar ile ilgili esaslar, İçişleri Bakanlığının
görüşü alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir.
Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler
72 000 000 lira para cezası ile
cezalandırılırlar.
(Değişik son fıkra: 25/6/2010
-
6001/34  md
.)
Ayrıca bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak
üzere yolun yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler:

Madde 17
Karayollarında her iki taraftan sı
nır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları
yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı,
pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler,
inşaat malzemesi ocak ve harmanları,maden ve petrol tesisleri, araç
bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için,o karayolunun yapım ve bakım
ı
ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur.
Verilen izi
nler, ilgili valiliğe bildirilir.
İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine
getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolu
n yapım ve bakımı ile
ilgili kuruluşca ortadan kaldırılır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4   md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayanlar  72  000  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
Belediye sınırları içinde bulunan karayolu kenarındaki yapı ve tesisler:

Madde 18
(Değişik: 18/1/1985
-
KHK 245/6 md.; Aynen kabul: 28/3/1985
-
3176/6 md.)
Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında  yapılacak veya açılacak 17 nci maddede sayılan yapı ve tesisler için;
a) Belediyelerden izin alınması,
b)
(Değişik: 17/10
/1996
-
4199/8  md.)
Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik güvenliği bakımından bu tesisler
hakkındaki Yönetmelikte belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamaları ve ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün
yapım ve bakımından sorumlu olduğu karay
olu kenarında yapılacak ve açılacak olanların bu yollara bağlantıları için bu
Genel Müdürlüğün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüş almaları,
Zorunludur.
6058
İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi,yö
netmelikteki şartlar yerine
getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile
ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu madde hükümlerine aykırı ol
arak izinsiz yapı yapanlar 72 000 000 lira para
cezası ile cezalandırılırlar.
Bu madde ve 17 nci maddede belirtilen tesislere ait şartlar, izin ve denetim esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca
düzenlenen yönetmelikte gösterilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları,Motorlu Araçlara Ait
Şartlar ve Muayene
BİRİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Trafik Belgeleri, Tescil Plakaları
Tescil belgesi alma zorunluluğu:

Madde  19
Araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yet
kili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil
belgesi almak zorundadırlar.
Ancak :
a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiş
olan araçlar,
b) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi
ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, Türkiye'de tescil
zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar,
c) Araç imal, ithal, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların, ithal, ihraç, depolama, teşhir ve satış amacıyla geçici
olarak bu iş
lere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar.
d) Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22 nci  maddenin (c) bendine göre tescili  gerekli
görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar,
Bu hükmün dışındadır.
Araçları
n satış, devir ve tescili ile bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumluluk:
(1)

Madde 20
(Değişik: 18/1/1985
-
KHK 245/7 md.; Değiştirilerek kabul: 28/3/1985
-
3176/7 md.)
Tescil süreleri, satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır
:
a) Araç sahipleri,
1.
(Değişik: 13/2/2011
-
6111/55 md.)
Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten
çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili  için;  bunların hurda durumuna gelmesi hâlinde ise bir  ay içinde tesc
ilin
silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya kuruluşları ile
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine başvurmak,
2.
(Değişik: 2/4/1998
-
4358/3  md.)
Tescilin yapılması veya silinmesi için
vergi kimlik numarası ile yönetmelikte
belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak,
Zorundadırlar.
b) Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük idareleri bu durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil
kuruluşuna bildirmekle yükümlüdürler.
c
) Tescil belgesi, aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte belirtilen
niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır.
–––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Tescil süresi ve bildirme mecburiyeti, satış ve devi
rler ile noterlerin sorumluluğu:” iken, 24/12/2009
tarihli ve 5942 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
6059
d  )
(Değişik: 24/12/2009
-
5942/1  md.)
Tescil edilmiş araçların her
çeşit satış ve devirleri, satış ve devri yapılacak
araçtan  dolayı  motorlu  taşıtlar  vergisi,  gecikme  faizi,  gecikme  zammı,  vergi  cezası  ve  trafik  idari  para  cezası  borcu
bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhan
gi bir tedbir veya kayıt bulunmaması
halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılır.
Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.
Satış ve devir işlem
i, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine
bildirilir. Bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılır. Satış ve devir tarihi itibariyle, 1
97 sayılı
Motorlu  Taşıtlar  Vergis
i  Kanunu  hükümleri  uyarınca  eski  malikin  vergi  mükellefiyeti  sona  erer,  yeni  malikin  vergi
mükellefiyeti başlar.
Yapılan satış ve devir işlemi üzerine noterler tarafından yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici
belge düzenlenir.
197
sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, anılan maddede ve bu
bentte  yer  alan  isteme  ve  bildirmeleri  elektronik  ortamda  yaptırmaya  ve  bu  konuda  yükümlülük  getirmeye,  elektronik
bildirmelere ilişkin usul ve esas
ları belirlemeye Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet  Genel Müdürlüğü yetkili olup, bu
kurumlar satış, devir ve tescile ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli elektronik veri akışını sağlarlar. Satış
ve devir
işlemlerini yapanlar, bu işlemler sı
rasında edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi
uyarınca cezalandırılırlar.
(1)
Satış ve devir işlemlerinin bildiriminden itibaren bir aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu veya Emniyet
Genel Müdürlü
ğünün uygun gördüğü kamu kurum veya kuruluşları tarafından yeni malik adına tescil belgesi düzenlenerek
elden  veya  posta  aracılığıyla  teslim  edilir.  Tescil  belgesinin  bir  ay  içerisinde  teslim  edilememesi  halinde  yeni  malike
sorumluluk yüklenemez.
Bu bentt
e düzenlenen satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi
ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Trafik tescil kuruluşunda yeni malik adına yapılacak tescil nedeniyle düzenlenmesi
gereken  değerli  ka
ğıtların  bedelleri,  satış  ve  devir  esnasında  noterler  tarafından  tahsil  edilir  ve  1512  sayılı  Noterlik
Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca beyan edilerek ödenir. Bu bentte yer alan işlemler sebebiyle noterlere herhangi bir
pay veya aidat ödenmez.
1512 sayı
lı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem
karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır. Söz konusu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki
yılda uygulanan ücret t
utarının o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılması suretiyle hesaplanır.
–––––––––––––
(1) Bu maddenin (d)  bendi  24/12/2009 tarihli ve 5942 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmi
ş olup bu değişikliğin
yürürlük tarihi aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle 1/5/2010 olarak tespit edilmiştir. Ancak mezkur maddeyle  dördüncü 
paragrafın 31/12/2009 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.


6060
1
d) Tarım kesiminde kullanı
lanlar hariç.İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli
görülenlerin tescilleri belediyelerce,
e) (
Mülga: 13/2/2011
-
6111/57 md.)
Yapılır, belge ve plakaları verilir.
(
Ek  fıkra:  13/2/2011
-
6111/57  md.)
Birinci  fıkrada  s
ayılanlar  dışında  kalan  bütün  araçların  tescilleri,  araca  ait
belgelerin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine elden veya posta aracılığı
ile
teslimi işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tesci
l kuruluşlarınca yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğü; ilk
tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere,
elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici
belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere
kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini
yetkilendirebilir.
Yetkilendirilen
bu
gerçek
veya
özel
hukuk
tüzel
kişileri, yapacakları işlemleri aralarında düzenleyec
ekleri protokol çerçevesinde başka gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırabilirler. Araca ait kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine elden veya
posta
yoluyla teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kur
uluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine
de yaptırılabilir. Bu işlemlerin yapılmasına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir.
(
Ek fıkra: 13/2/2011
-
6111/57  md.)
Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi hâlinde, buna ilişkin olarak
araç sahib
ine sorumluluk yüklenemez.
(
Ek fıkra: 13/2/2011
-
6111/57 md.)
Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ikinci fıkra
hükmüne göre yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, belirlenen usûl ve esaslara aykırı hareket etm
eleri
halinde tespitin yapıldığı yerin mülki amiri veya bu konu ile ilgili olarak yetkilendireceği trafik tescil birim amiri tarafı
ndan
on bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(
Ek fıkra: 13/2/2011
-
6111/57 md.)
Tescile ilişkin geçici belge, 5237 sayıl
ı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında
resmî belge sayılır.

Trafik belgesi ve tescil plakası alma zorunluluğu :

MADD E 21. —
Tescil edilen araçlar, «Trafik Belgesi» ve «Tescil Plakası» alınmadan karayollarına çıkarılamaz. Bu madde hükmüne uymayan sürücülerle araç işletenleri ikibin liradan beşbin liraya kadar hafif para cezası ile on günden kırk güne kadar hafif hapis cezası, tekrarında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para ve onbeş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu gibi araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten menedilir. Trafik belgesi, tescil belgesi geçersiz duruma gelince sürekli olarak, üzerinde eksik veya yanlış bilgi bulunması halinde geçici olarak trafik zabıtasınca geri alınır. Belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar

MADD E 22. —
Yönetmelikte gösterilen esaslara göre : a) Askerî amaçlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askerî amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, b) İş makinesi türünden ve raylı sistemle çalışan araçların tescilleri kullanıldığı yerlere göre, ilgili kamu kuruluşlarınca, c) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce, d) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca, Yapılır, belge ve plakaları verilir. Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu

Belge ve plakaların araçlar üzerinde bulundurulması zorunluluğu:

Madde   23
Araçlar,  tescil  belgesi,  trafik  belgesi  ve  tescil  plakaları  araç  üzerinde  ve  uygun  durumda
bulundurulmadan trafiğe çıkar
ılamaz.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Trafik belgesi verilmesi için zorunlu belgeler:

Madde  24
(Değişik birinci fıkra: 18/1/1985
-
KHK  245/9  md.;  aynen  kabul:  28/3/1985
-
3176/9  md.)
Trafik
belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi ve mali sorumluluk sigorta belgesinin ibrazı zorunludur.
Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nitelikleri il
e
diğer esaslar yönetmelikte gösterilir.
Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları:
Madde  25
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmış
olmak şartı ile ilgili tescil bürosundan geçici
trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınması zorunludur.
6060
-
2
Geçici trafik belgeleri ve geçici tescil plakalarının çeşitleri,verilme şartları,geçerlilik süreleri, nicelik ve nitelikleri,
yurt dışından getirilecek veya yurt dışına götürülecek ola
n araçlara geçici tescil plakası verilmesi şartları ile diğer esaslar
yönetmelikte belirtilir.
(Yeniden Düzenleme : 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu madde hükümlerine uymayanlar 3 600 000 lira para cezası ile
cezalandırılırlar. Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geç
ici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir.
(1)
Ayrıca, trafik zabıtasınca bu geçici belge ve plakalar iptal edilerek, araçlar trafikten men edilir.
(1)
Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler:
Madde  26
Belirli
araçlarda, çalışma yerini ve şeklini, kapasite ve diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk,
şekil,sembol ve yazı gibi ayırım işaretleri bulundurulması zorunludur.
(Değişik: 17/10/1996
-
4199/11 md.)
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaret
lerden başka, araçlara; reklam,
yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak  ve benzerlerinin takılması,  yazılması,  sesli  ve ışıklı donanımların
bulundurulması ve izin verilmesine dair esas ve usuller ile diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca çık
arılacak yönetmelikte
gösterilir.
(Mülga: 21/2/2001
-
4629/6 md.)
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler 1 800 000 lira para
cezası ile cezalandırılırlar. İkinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hüküm
lerine aykırı davranan sürücüler de 1 800 000
lira para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için c
eza
tutanağı düzenlenir.
Ayırım işaretleri bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca tra
fikten men edilir.
Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak bulundurulanlarla, araçlara izin alınmadan yazılan yazılar sildirilir veya
takılan donanımlar bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür.
Tanınma işaretleri:
Madde  2
7
Esasları  yönetmelikte  açıklanan  ve  araçların  tanınmasına  yarayan,  motor
-
şasi,  seri  numaraları,
gerektiğinde yüklü, yüksüz ağırlıkları gibi işaretleri bulunmayan araçlara trafik belgesi verilmez.
——————————
(1) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fı
kraları, 21/5/1997 tarih ve 4262 sayılı Kanunun dördüncü maddesi ile birleştirilmek
suretiyle üçüncü fıkra olarak düzenlenmiş ve metne işlenmiştir.
6061
Tanınma işareti bulunmayan veya bilinmeyen araçların, işaretleri tescil bürolarınca belirlenir ve be
lgelerine işlenir.
Devlet malı araçların ayırım işaretleri ve tescil plakaları:
Madde 28
Devlet malı araçların tescil plakalarının rengi ayrı olur.
Emniyet araçlarının renklerine göre boyama şekli ile ayırım işaretleri diğer resmi ve özel kuruluşlarla
gerçek ve
tüzelkişilere ait araçlarda kullanılamaz.
Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak boyanan veya ayırım işareti kullanan araçlar aykırılık giderilinceye kadar
trafikten men edilir.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükmüne uymayanlar
3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Motorlu Araçlara Ait Şartlar
Araçların karayoluna uygunluğu ve teknik esaslar:
Madde 29
(Değişik: 17/10/1996
-
4199/12 Md.)
Araçların  yapım  ve  kullanma  bakımından  karayolu  yapısına  ve  t
rafik  güvenliğine  uyması  zorunludur.  Yapım
safhasında, araçların Tip Onayı Yönetmeliği ile buna bağlı diğer yönetmeliklerin çıkarılmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
yetkilidir. Tip Onayı Yönetmeliği ve buna bağlı diğer yönetmelikler Bayındırlık ve İskan B
akanlığının görüşü alınarak
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir.
Araçların teknik şartlara uygunluğu:
Madde   30
Araçların,  esasları  yönetmelikte  belirtilen  şekilde  ve  tarzda  teknik  şartlara  uygun  durumda
bulundurulması zorunludur.
a)
(Değişik : 2
1/5/1997
-
4262/4 md.)
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar
ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler 1 800 000 lira pa
ra
cezası,
b)
(Değişik: 21
/5/1997
-
4262/4 md.)
Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir
kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu
kullananlar için tehlike yarata
cak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman
veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 3 600 000 lira para cezası,
İle cezalandırılırlar.
Bu  maddenin  (a)  bendinde  belirtilen  eksiklik  ve  bozuklukları  bul
unan  araçlar,teknik  şartlara  uygun  duruma
getirilinceye  kadar  trafik  zabıtasınca  trafikten  men  edilebilir.  (b)  bendindeki  şartlara  uymayan  ve  uyumsuzluğu  trafik
emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi ih
tar olunur. İhtarda verilen
süre için teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç trafik zabıtasınca trafikten men edilir.
Araçlarda bulundurulması zorunlu gereçler:
Madde 31
(Değişik: 8/3/2000
-
4550/1 md.)
Araçlarda;
a) Özell
iklerine ve cinslerine göre yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçlerin,
b) Kamyon, çekici ve otobüslerde ayrıca takoğraf,taksi otomobillerinde ise taksimetre,
Bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. Ancak, 2918 sayılı Kanun
un yürürlüğe girdiği tarihten
önceki yıllarda üretilen araçlarla, resmi taşıt olarak tescil edilmiş ve edilecek olanlar ile şehiriçi ve belediye mücavir al
anı
içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapanlarda takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu aranmaz.
Takoğraf cihazları
mekanik, elektronik olabileceği gibi elektro mekanik de olabilir.
Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda bulundurmayan
sürücüler 8.500.000 lira; (b) bendine göre araçların
da taksimete, takoğraf 
bulundurmayan,  kullanmayan  veya  kullanılabilir 
durumda  bulundurmayan  sürücüler
34.800.00 lira para cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi
değilse ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağ
ı düzenlenir. Aynı bentte belirtilen cihazları bozuk imal
edenler veya bozulmasına vasıta olanlar ile bu durumdaki cihazları kullanan araç sürücüleri ve işletenleri üç aydan altı aya
kadar hafif hapis cezası ve 526.700.000 lira hafif para cezası ile cezala
ndırılırlar. Ayrıca (b) bendi hükmüne uygun durumda
bulunmayan araçlar trafik zabıtasınca; eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.
6062
Adres değiştirme ve araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme:
Madde   32
Araçlar  üzerinde  yönetmeli
kte  belirtilen  şekillerde  yapılacak  her  türlü  değişikliğin  ve  adres
değişikliklerinin işleten tarafından otuz gün içinde tescili yapan kuruluşa bildirilmesi zorunludur.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cez
ası ile cezalandırılırlar.
Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin şartlara uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili
tescil bürosunda tescil edilinceye ve trafik belgesine işleten tarafından yazdırılıncaya kadar trafikten men edi
lir.
Taşınması özel izne bağlı yükler:
Madde  33
Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan,başka ulaşım sistemleri ile taşınması olmayan ve taşıma
sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin
alınması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araçların Muayenesi ve Muayeneye Yetkili Kuruluşlar
Araçların muayenesi:
Madde  34
Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate
alınmak suretiyle belirli zamanlarda
muayene edilerek tespit edilir.
(Ek: 17/10/1996
-
4199/14 md.)
Bu Kanuna göre, yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası geçerli teminat
tutarları üzerinden yaptırılmamış araçlar, muayeneye alınmazlar.
Motorlu araçların muayenelerinin, yönetme
likte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur.
(Değişik: 25/6/1988
-
KHK
-
330/3  md.;  Aynen  kabul  :  31/10/1990
-
3672/2  md.)
Muayene
süresi dolmadan kazaya
karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapı
lan araçların ayrıca özel muayenesi
zorunludur. Bu muayeneler öncelikle yapılır.
Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek her an
muayeneleri yapılabilir.
(Değişik  :  21/5/1997
-
4262/4
md.)
Muayene  süresi  geçirilen  veya  sahip  değiştirme  hali  hariç,  özel  muayene
yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmamış araçları kullanan sürücüler, 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar
.
(Ek fıkra
: 16/7/2004
5228/44 md.)
Bu araçlar traf
ikten men edilir ve en yakın muayene istasyonuna gönderilirler.
(Ek fıkra
: 16/7/2004
5228/44  md.)
Muayene istasyonu açma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler; muayeneleri
süresi içinde yaptırılmayan veya geç yaptırılan araçlara ilişkin bilgileri, şek
li ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir
tutanak ile en yakın trafik kuruluşuna bildirir. Trafik kuruluşuna iletilen tutanaklar hakkında bu Kanun hükümlerine göre
işlem yapılır.
Muayeneye yetkili kuruluşlar :
Madde 35
(Değişik
: 16/7/200
4
5228/45 md.)
Araçların muayeneleri
Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme yetki
belgesi  ile  yetki  verilmesi  halinde  ise
, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılır. Yetki
verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini
Ulaştırma Bakanlığının onayı ile
alt işleticilere aynı standartları sağlamak
koşulu  ile  devredebilirler.  Bu  devir,  yetki  verilen  gerçek  ve  tüzel  kişilerin  sorumluluklarını  ortadan
kaldırmaz.  Bu
istasyonları
n yönetmelikler doğrultusunda aranan nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi
Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilir.
(1)
Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, minibüs, kamyone
t, özel
amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 milyon lira, traktör (römorklu
-
römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet
için 40 milyon lira muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların
d
ışındaki araçların hang
i gruba
gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. Bu ücretler ile bu maddede yer alan para cezaları, her takvim yılı başından geçer
li
olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân olu
n
an yeniden değerleme
ora
nında artırılarak belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.
Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleti
c
iler tarafından, % 5
fazl
ası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Bakanlar Kurulu, uygulanmakta olan muayene ücretlerini her
beş yılda bir % 20'ye kadar artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.
——————————
(1)Bu fıkranın birin
ci cümlesinde yer alan "Araçların mu
ayeneleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma Bakanlığına
ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi ile yetki verilmesi halinde ise" ibaresi, ikinc
i
cümlesinde yer alan "Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu
yetkilerini" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ulaştırma
Bakanlığının onayı ile" ibaresi, 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
6063/6064
-
1
Yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerce bir ay içinde muayen
e ücreti olarak doğrudan elde edilen hasılat ile yetki
devrettikleri alt işleticilerce muayene ücreti olarak elde edilen hasılat tutarı toplamının (katma değer vergisi hariç) ilk ü
ç yıl
% 30'u, sonraki yedi yıl % 40'ı, daha sonraki on yıl % 50'si ile % 5 o
ranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı
olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar
vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakan
lığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir.
Bu madde gereğince ödenmesi gereken Hazine payını süresinde ödemeyen ya da eksik ödeyen yetki verilen gerçek veya
tüzel kişilerden, söz konusu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkınd
a Kanun hükümlerine göre ilgili
vergi dairesince tahsil edilir. Muayene edilen araç sayısı ve muayene ücretinin eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi
nedeniyle süresinde ödenmeyen Hazine payı, ödenmesi gerektiği tarihten itibaren aynı Kanunun 51 inci
maddesine göre
uygulanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, eksik bildirilen veya hiç bildirilmeyen muayene ücretine ilişki
n
Hazine payının üç katı tutarında idarî para cezası uygulanır. Söz konusu ceza tutarı ilgilisine yapılacak tebliğ t
arihinden
itibaren bir ay içinde ödenir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz.
Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri yönetmelikte belirlenen esaslara
göre tescilini yapan kuruluşlarca yapılır.
M
uayene istasyonlarında bulunacak makine, araç, gereç ile personelin nitelikleri, işletme, çalışma ve denetleme usulleri
ve işletme belgesi ile diğer şartlar ve esaslar Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Ulaştırma  Bakanlığı  tarafınd
an  işletme  belgesi  ile  yetki  verildiği  halde,  yönetmelikte  belirtilen  işletme  şartlarına
uymayan ve muayeneleri gerektiği şekilde yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ilk seferinde bu istasyon için üçmilyar lira para
cezası ile onbeş gün eksikliklerini düzelt
me müddeti verilir. İkinci tekrarında aynı istasyon için beşmilyar lira para cezası ile
onbeş gün eksikliklerini düzeltme müddeti verilir. Bir yıl içerisinde üçüncü tekrarında onmilyar lira para cezası verilir ve
bu
istasyonun işletme belgesi iptal edilir.
Bu para cezaları ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde işletmecinin
gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenir, süresinde ödenmeyen tutarlar 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun h
ükümlerine göre tahsil edilir. Para cezasına dava açılması tahsilatı durdurmaz.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesinde
değer tespit işlemleri indirgenmiş nakit akımları (net bug
ünkü değer) yöntemine göre yürütülür.
BEŞİNCİ KISIM
Sürücü Belgeleri ve Sürücüler
Sürücü belgesi alma zorunluluğu:
Madde 36
(Değişik : 24/5/2013
-
6487/18 md.)
Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmes
i ve sürülmesine izin
verilmesi yasaktır.
Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü
belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.
6064/6064
-
2
Buna göre;
a) Sürücü belgesi olmayanların,
b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici
olarak ya da tedbiren geri alınanların,
c) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,
araç kullanarak trafiğ
e çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca,
aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para
cezası verilir.
Sürücü belgesi alm
ası zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar:
Madde 37
Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber;
Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları,bedensel
ve ruhsal bakımdan sağlıklı b
ulunmaları zorunludur.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Durumları bu madde hükmüne uymayanlara araç kullandıran ve hayvanları tevdi
edenler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Sürücü belgesi sınıfları:
Madde 38
(Değişik: 12/7/2013
-
6495
/15 md.)
(1)
Sürücü  belgesi  sınıfları,  belge  sahiplerine  sürme  yetkisi  verilen  motorlu  araçların  cinsleri,  özellikleri,  sürücü
belgelerinin şekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası Sürücü Belgesinin verilmesine dair usul ve esasl
ar
y
önetmelikle belirlenir.
Sürücü belgelerine ait esaslar :
Madde 39
(Değişik: 12/7/2013
-
6495/16 md.)
(1)
Sürücü  belgesi  sahiplerinin,  sürücü  belgelerinin  sınıfına  göre  sürmeye  yetkili  oldukları  araçlar  ile  Türk
vatandaşlarının ve yabancıların dış ülkelerd
en aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve
dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin s
ınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları
sürmeleri yasaktır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç
kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı mik
tarda idari para cezası verilir.
Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Belgelerin geçerlilik süreleri, yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve
esaslar  yönetmelikle  belirlenir.  Bu  şekilde  yenilenen  sürücü  belgelerinden  harç  alınmaz.  Geçerlilik
süresi  dolan  sürücü
belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır.
Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlar
hakkında h
er seferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilir.
Dış ülkelerden alınmış olan sürücü belgeleri:
Madde 40
(Mülga: 12/7/2013
-
6495/24 md.)
––––––––––
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak Geçici 22 nci Maddeye  bakınız.
6065
Sürücü ada
ylarında aranacak şartlar:
Madde 41
(Değişik: 12/7/2013
-
6495/17 md.)
(1)
Sürücü belgesi alacakların;
a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,
b) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
c) İçişleri
ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
d) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayıp sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü
sertifikası almış olmaları,
e) Adli
sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen
suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,
g)  Başka  sınıf  sürücü  belgesi  alabi
lmek  için,  daha  önce  verilmiş  ancak  geri  alınmış  olan  sürücü  belgesinin bu
Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması,
zorunludur.
Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıf sürücü belgesi alabilecek
leri ile bunların araç kullanma
şartları, kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul ve esaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıkların
ca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan v
eya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması
hâlinde, sürücü belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir. Bu kişilere, bu madde
hükümlerine uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması hâlinde yenide
n sürücü belgesi verilir.
Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkûmiyet
hâlinde  bu  kişilerin  sürücü  belgeleri,  bu  Kanunun  6 ncı  maddesinde  sayılan  görevliler  tarafından  bu  maddenin  biri
nci
fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar sağlanıncaya kadar geri alınır. Bu Kanunun 48 inci madde hükümleri saklıdır.
Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esasları
(2)
Madde 42
(Değişik: 12/7/2013
-
6495/18 md.)
Sürücü kurs
larında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.
Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teorik sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Bakanlığınca
yap
ılacak uygulamalı sürücü sınavına girmeye hak kazanır; bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıt sürücüsü sertifikası
verilir.
Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavların süresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, sınav
yapı
cıların  nitelikleri  ve  eğitimi  ile  diğer  usul  ve  esaslar  İçişleri  Bakanlığının  uygun  görüşü  alınarak  Millî  Eğitim
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
––––––––––––––––
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak Geçici 22 nci Maddeye  bakını
z.
(2) Bu madde başlığı “
Sürücülerin sınavları ve sürücü belgelerinin verilmesi esasları:” iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 18
inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
6066
Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adayları
ndan alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde
görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.
Emniyet  Genel  Müdürlüğünün  motorlu  araç  sürücüsü  ihtiyacını  karşılamak  üzere  belirli  eğitim  programları
çerçeve
sinde yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde emniyet müdürünün teklifi valinin onayı, merkez
teşkilatı  için  Trafik  Hizmetleri  Başkanının  teklifi  Emniyet  Genel  Müdürünün  onayı  ile  Emniyet  Genel  Müdürlüğü
personeline  ve  Emniyet  Genel
Müdürlüğüne bağlı eğitim  ve öğretim kurumlarında öğrenim  görenlere sürücü belgesine
dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce
belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.
Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve
yönetmelikte belirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde İl Jandarma Komutanlıklarının teklifi, valinin onayı, merkez
teşkilatı için Ha
rekât Başkanının teklifi Kurmay Başkanının onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman
jandarma  ve  uzman  erbaşlar  ile  Jandarma  Okullar  Komutanlığında  öğrenim  gören  öğrencilere  sürücü  belgesine
dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sert
ifikası verilir. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca
belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.
Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen sertifika, bu fıkralarda belirtilenler dışında kimseye verilmez.
İş makinesi sürücülerinin eğ
itimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî
Eğitim Bakanlığınca  yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul  ve esaslar ile uygulanacak
öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığınca bel
irlenir.
Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin
basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri sertifikalarında bulunan veya Millî Eğitim Bakanlığından elektronik ortamda alınan
bi
lgiler esas alınmak suretiyle Emniyet  Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır. Kişiselleştirilen
sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel
hukuk tüze
l kişilerine de yaptırılabilir.
Sürücü  belgesi  almak  isteyenlerin  müracaatları  ile  belgelerin  düzenlenmesine,  kişiselleştirilmesine,  basımına  ve
ilgililerine teslimine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürüc
ü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma
yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücüye 700
Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araç kulland
ıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari
para cezası verilir.
Askeri araç sürücülerinin sınavları:
Madde 43
Er ve erbaş sınıfından askeri araç sürücülerinin özel sınavları ve belge verme işlemlerinin usulü ve bu
belgelerle han
gi cins taşıtların nerelerde kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Bu belgeler sadece askeri araçlar için askerlik süresince geçerlidir.

6067
Adres değişikliklerinin bildirilmesi ve sürücü belgelerinin taşınması
zorunluluğu:
Madde 44
Sürücü belgesi sahipleri:
a) İkamet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa otuz gün içinde bildirmek,
b) Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmak ve yetkililerin her isteyişinde göstermek,
Zorundadırla
r.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  sürücüler,
3 600 000 lira para cezası ile
cezalandırılırlar.
Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler
(1)
Madde 45
(Değişik: 12/7/2013
-
6495/19 md.)
Sürüc
ü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde,
trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımınd
an
sürücülüğe eng
el bir hâlinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği
takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
ALTINCI KISIM
Tra
fik Kuralları
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar

Karayollarında trafiğin akışı :

Madde 46
Karayollarında trafik sağdan akar.
Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler:
a)  Araçlarını,  gidiş  yönüne  göre  yolun  sağından,  çok  şeritli  yollarda  ise  yol  ve  trafik
durumuna  göre  hızının
gerektirdiği şeritten sürmek,
b) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek,
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,
d) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi
sürekli olarak işgal etmemek,
e) İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet,
otomobil,kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,
Zorundadırlar.
Karayollarının belirli  kesimlerinde,  bu  yollardan  faydalanma  zorunda  olan hayvan  sürücüleri,  hayvanlarını  veya hayvan sürülerini gidiş yönünde yolun en sağından ve en az genişlik işgal ederek ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmek zorundadırlar.

(1) Bu madde başlığı “
Sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişiklikler ile sahte olan, hile ile alınan veya şartlarına
uygun olmadan verilen sürücü belgeleri:” iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 19 uncu ma
ddesiyle  metne
işlendiği şekilde değiştirilmiş
tir
.
6068
(Değişik  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  sürücüler,  3  600  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.

Trafik işaretlerine uyma:

Madde 47
Karayollarından faydalananlar aşağı
daki sıralamaya göre;
a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin
uyarı ve işaretlerine,
b) Trafik  ışıklarına,
c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile
belirtilen veya gösterilen hususlara,
d)  Trafik  güvenliği  ve  düzeni  ile  ilgili  olan  ve  yönetmelikte  gösterilen  diğer  kural,yasak,  zorunluluk  veya
yükümlülüklere,
Uymak zorundadırlar.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Trafik zabıtası veya diğer yetkilil
erin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden
kırmızı renkli olanına veya sesli işaretlere uymayan sürücüler, 3 600 000 lira, diğer trafik işaretlerine uymayan sürücüler,
1
800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

Alkol, uyuşturucu veya uyarı cı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı:

Madde 48
(Değişik : 2
4
/5/
2013
-
6487
/
19
md.)
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri
yasaktır.
Uyuşturucu  veya  uyarıcı  maddelerin  kul
lanılıp  kullanılmadığı  ya  da  alkolün  kandaki  miktarını  tespit  amacıyla,
kollukça teknik cihazlar kullanılır.
Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde,
ikinci fıkrada belirtilen muayeneye
tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile
ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına
bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturu
cu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından
kan,  tükürük  veya  idrar  gibi  örnekler  alınır.  Bu  işlem  bakımından  4/12/2004  tarihli  ve  5271  sayılı  Ceza  Muhakemesi
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak
üzere uygulanır.
Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü
fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.
Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üze
rinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili
bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomo
bil
dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücül
er bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç
kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde
;
ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası ver
ilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407
Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin he
rhangi
bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması
hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

6068
-
1
Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza
Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır
.
Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde
alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Uyuşturucu veya uyar
ıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü
belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Uyuşturucu  veya  uyarıcı  maddelerin  kullanılıp  kullanılmad
ığı  ya  da  alkolün  kandaki  miktarını  tespit  amacıyla,
kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi
iki yıl süreyle geri alınır.
Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandı
ğından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun adli kolluğa
ilişkin hükümleri uygulanır.
Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü
belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler
Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca
çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise
psiko
-
teknik değerlendirmeye ve psikiyatri
uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.
Sürücü belgelerinin geçici geri alma işlemleri bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından yapılır.
Bu madde hükümlerine göre geri alınan sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında tr
afik kurallarına
aykırılık  dolayısıyla  bu  Kanun  hükümlerine  göre  verilmiş  olan  idari  para  cezalarının  tamamının  tahsil  edilmiş  olması;
uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  alması  nedeniyle  sürücü  belgesi  geri  alınanların  ayrıca  sürücü  olmasında  sakınca
bulunmadığ
ına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi şarttır.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespiti için kullanılacak teknik cihazların sahip olacağı asgari koşullar ile
diğer usul ve esaslar yönetmelikte gösterili
r.
Taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu:
Madde  49
Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak
taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır.
Taşıt kullanma süreleri ile tica
ri amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi ve süre dışı
kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili  uygulanacak esas ve usuller yönetmelikte belirtilir.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu madde hükmüne aykırı olarak taş
ıt kullanan sürücüler 1 800 000 lira para
cezası ile cezalandırılırlar. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse,
araç sahibine de 3 600 000 lira, ayrıca işleten veya
teşebbüs sahibine de 7 200 000 lira için ceza tutanağı düzenlenir

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6069
İKİNCİ BÖLÜM
Hız Kuralları
Hız sınırları:
Madde  50
(Değişik birinci fıkra: 25/6/2010
-
6001/34  md.)
Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre
sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş
yollarda
110
km/s,
otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.
(Ek: 17/10/1996
-
4199/21 md.)
İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını
otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.
En çok ve en
az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları, gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur.
Bu Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumuna göre
azaltılabilir veya çoğaltılabilir. Bu hal
lerde durum trafik işaretleri ile belirtilir ve uygun vasıtalarla duyurulur.
Hız sınırlarına uyma:
Madde  51
Sürücüler,  aksine bir  karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını  aşmamak
zorundadırlar.
(Değişik: 8/1/2003
-
4785/4  m
d)
Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli  teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız
sınırlarını yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 64 700 000 lira, yüzde otuzdan fazla aşan sürücülere
131 900 000 lira para cezası uygulanır.
(Değişik:
8/1/2003
-
4785/4 md)
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlâl suçunun işlendiği tarihten
geriye doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlâl ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri a
lınır.
Süresi sonunda ps
iko
-
teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına
mâni hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sü
rücüyü ikaz eden her türlü
cihazın imalı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasaktır.
(Değişik: 8/1/2003
-
4785/4  md)
Bu cihazları imal ve ithal edenler, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 800 000
000  liradan  1  332  800  000  liraya  kadar  hafif  para  c
ezası ve altı aydan sekiz aya kadar hafif hapis cezası ile; araçlarında
bulunduran işletenler ise, 532 600 000 liradan 800 000 000 liraya kadar hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif
hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu cihazların müsader
esine de hükmolunur.
Hızın gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak:
Madde 52
Sürücüler:
a)  Kavşaklara  yaklaşırken,dönemeçlere  girerken,  tepe  üstlerine  yaklaşırken,  dönemeçli  yollarda  ilerlerken,  yaya
geçitlerine,  hemzemin  geçitlere,  tünellere,  dar  köprü
ve  menfezlere  yaklaşırken,  yapım  ve  onarım  alanlarına  girerken,
hızlarını azaltmak,
b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara
uydurmak,
c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki
fıkrada belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir mesafe bırakmak


6070
d) Kol ve grup halinde araç kullananlar,araçları arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların
güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak,
Zo
rundadırlar.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükmüne  uymayan  sürücüler  1  800  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar
Dönüş kuralları:
Madde 53
Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıda
ki kurallara uyarlar.
a) Sağa dönüşlerde sürücüler;
1. Sağa dönüş işaretini vermeye,
2. Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye,
3. Hızını azaltmaya,
4. Dar bir kavisle dönmeye,
5. Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en s
ağ şeridine girmeye,
Zorunludurlar.
b) Sola dönüşlerde sürücüler;
1. Sola dönüş işareti vermeye,
2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya,
3. Hızını azaltmaya,
4. Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
5
. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini
beklemeye,
6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola dönecek diğer
taşıtları engellemem
ek için, geniş kavisle dönüş yapmaya,
7. Gireceği yolun gidiş yönünde çok şeritli olması halinde,en sağ şerit dışında, uygun bir şeride girmeye,
8. Gireceği yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya,
Zorunludurla
r.
c) Dönel kavşaklarda dönüşlerde sürücüler;
1. Dönüş işareti vermeye,
2. Hızını azaltmaya,
3. Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye,
4. Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemeye,
5. Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile bi
rlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya,
6. Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şeridine girmeye,
7. Yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya,
Zorunludurlar.
d)  Dönel  kavşaklardaki  geriye  dönüşlerde
sürücüler,  sola  dönüş  halindeki  kurallara  uymakla  birlikte,  orta  ada
etrafında dönerken gireceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmeye de zorunludurlar.

6071
Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, vars
a bisiklet yolundaki bisikletlilere
ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.
Gidişe  ayrılmış  birden  fazla  şeridi  bulunan  yollarda,en  sağdaki  veya  soldaki  şerit  işaretlenmek  suretiyle  sadece
dönüşlere ayrı
labilir, ayrılmış bu şeritlere bitişik diğer şeritlerden de işaretlenmek suretiyle sağa veya sola dönüşlerde izin
verilebilir.
Bu dönüşler için yukarıdaki (a) ve (b) bentlerindekine benzer  manevra yapılır.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde hük
ümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile
cezalandırılırlar.
Geçme kural ve yasakları:
Madde 54
Sürücülerin geçme sırasında uymak zorunda oldukları kural ve yasaklar şunlardır:
a) Geçme kuralları:
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı
geçmeleri için;
1.Kendisini takip eden sürücülerin kendisini geçmeye başlamamış olması,
2.Önündeki sürücünün başka bir taşıt veya aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş olması,
3. Geçeceği aracın hızı ile geçme esnasındaki kendi hızını
da göz önüne alarak iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt
yollarında karşıdan gelen trafik dahil karayolunu kullananların tümü için tehlike veya engel olmadan geçme için kullanacağı
şeridin yeteri kadar ilerisinin boş olması,
Zorunludur.
Geçme,  geçilece
k  aracın  solundaki  şeritten  yapılır.Geçilecek  aracın  sürücüsü  ses  ve  ışık  cihazları  ile
uyarılarak,geçerken kullanılan şeritte güvenli mesafe gidildikten sonra işaret verilip izlenecek şeride girmekle tamamlanır.
Araçların sağından veya banketlerden yarar
lanmak suretiyle geçmek yasaktır.
Ancak, herhangi bir araç, başka bir yola, karayoluna bitişik bir mülke girmek veya sola yanaşıp durmak için bu
niyetini sola dönüş işareti ile belirtmiş ise bunların sağındaki şeritten geçilebilir.
Gidişe ayrılmış yol bö
lümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı
gitmesi geçme sayılmaz.
b) Geçmenin yasak olduğu yerler;
1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,
2. Görüş yetersizliği olan te
pelerde ve dönemeçlerde,
3. Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında,
4. Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında,
5. Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde,
Sürücülerin önlerindeki b
ir aracı geçmeleri yasaktır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  sürücüler  3  600  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
Geçilen araçlara ait kurallar:
Madde 55
Geçilmek istenen araçların  sürücüleri:
a)  Duyulur  veya 
rülür  bir  geçiş  işareti  alınca  trafiğin  iki  yönlü  kullanıldığı  karayollarında  taşıt  yolunun  sağ
kenarından gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak

6072
b) Dar taşıt yolları ile trafiğin y
oğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen
araçların  kolayca  ve  güvenli  geçmelerini  sağlamak  için;  araçlarını  elverdiği  oranda  sağ  kenara  almak,  yavaşlamak,
gerekiyorsa durmak,
c)  Geçiş  üstünlüğü  bulunan bir  aracın  d
uyulur  veya  görülür  işaretini  alınca, bu  araçların  kolayca  ilerlemelerini
sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak,
Zorundadırlar.
54 üncü maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir
başka aracı
geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  sürücüler  1  800  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, araçlar arasındaki mesafe, yavaş
sürme ve geçiş kolaylığı sağlama:
Madde 56
Sürücüler aşağıdaki kurallara ve yasaklara uymak zorundadırlar.
a) Şerit izleme :
1. Sürücülerin; geçme,dönme,duraklama,durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri veya iki  şeridi
birden kul
lanmaları,
2. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerleri dışında yüzelli metre, yerleşim yerlerinde ise otuz metre mesafe içinde ve
kavşaklarda şerit değiştirmeleri,
3. Araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri,
4. İşaret vermeden şerit
değiştirmeleri,
Yasaktır.
b) Gelen trafikle karşılaşma :
Sürücüler; iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum
varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaya, gerektiği
nde sağa yanaşıp durmaya,
Dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli
geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmeye, sıgınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durm
aya,
gerektiği hallerde geri gitmeye,
Zorunludurlar.
c) Araçlar arasındaki mesafe:
Sürücüler önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemek zorundadırlar.
d) Yavaş sürme ve yavaşlama :
Sürücülerin; araçlarını
zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle
belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalar
ını
rahatsız edecek veya tehlikeye so
kacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları yasaktır.
e) Geçiş kolaylığı sağlamak :
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar motorlu
araçlara otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon arazi
taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre
kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
(Değişik : 21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile
cezalandırılırl
ar

6073
Kavşaklarda geçiş hakkı:
Madde 57
(Değişik: 17/10/1996
-
4199/23 md.)
Kavşaklarda aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce
ge
çmesine imkan vermek zorundadırlar.
b) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı trafik işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda;
1. Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,
2. Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara,
3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara,
4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
5. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler anayoldan gelen araçlara,
6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel
kavşak içindeki araçlara,
7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,
c) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise;
1. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,
2. Motorlu ara
çlardan soldaki sağdan gelen araca,
Geçiş hakkını vermek zorundadırlar.
d)
(Ek: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya
diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olac
ak ise, sürücülerin kavşağa girmeleri yasaktır.
e)
(Ek: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Trafik zabıtası, yetkili kişi veya trafik ışıklı işareti ile yönetilen kavşaklarda, sürücüler, kavşağı en
kısa zamanda geçmek zorundadırlar. Sürücülerin gereksiz olarak yavaşm
aları, durmaları, taşıttan inmeleri, taşıt veya araçların motorlarını
durdurmaları yasaktır.
f)
(Ek: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçlar ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş
hakkını vermek zorundadır.
(
Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
İndirme ve bindirme kuralları:
Madde  58
Sürücüler  aksine  bir  işaret  bulunmadıkca,  araçlarını  gidiş  yönlerine  göre  yolun  en  sağ  ken
arında  durdurmaya,
yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaya ve yolcular da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaya zorunludurla
r.
(Değişik  :  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu    madde  hükmüne  uymayan  sürücüler  ve  yolcular  1  800  000  lira  para  ceza
  ile
cezalandırılırlar.
Duraklama ve park etme:
Madde  59
Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek
yasaktır.
(Değişik:21/5/1997
-
4262/4  md.)
Zorunlu hallerde gerekli önlemleri al
madan duraklayan veya parkeden sürücüler ile zorunlu
haller dışında duraklayan veya parkeden sürücüler 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Duraklamanın yasak olduğu yerler:
Madde 60
Taşıt yolu üzerinde;
a) Duraklamanın yasaklandığının bi
r trafİk işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde,
b) Sol şeritte, (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç),
c) Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
d) Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri
içinde beş metre ve  yerleşim
birimleri dışında yüz metre mesafede,

6074
e) Görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde,
f) Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında,
g) Duraklayan veya park edilen araçların yanında,
h) İşaret levhala
rına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve
yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede,
Duraklamak yasaktır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  sürücüler  1  800  000  lira  par
a  cezası  ile
cezalandırılırlar.
Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller:
Madde 61
Taşıt yolu üzerinde;
a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde,
b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,
c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde,
d)
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,
e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde,
f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki ta
şıt yolunda,
g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,
h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe
içinde,
i) İşaret levhalarında park etme i
zni verilen süre veya zamanın dışında,
j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik
mesafe içinde,
k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst ge
çit, üst geçit ve köprüler üzerinde
veya bunlara on metrelik mesafe içinde,
l) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,
m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile
belir
lenmiş park yerlerinde,
n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda,
o)
(Ek: 1/7/2005
-
5378/31 md.)
Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde,
(1)
Park etmek yasaktır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  u
ymayan  sürücüler  1  800  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
(Ek cümle: 1/7/2005
-
5378/31 md.)
(o) bendinin ihlâli hâlinde para cezası iki kat artırılır.
Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir.
Yasaklanan    yerlerde
v
e hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götürüleceği,
götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve götürme giderlerinin tahsili usul v
e
esasları yönetmelikte gösterilir.
Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim edilmez.
Karayolu üzerinde park etme izni verilmeyen araçlar:
Madde  62
Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmed
ikçe ve yükleme, boşaltma,
indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörle
r
ile hertürlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükm
üne  uymayan  sürücüler  1  800  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
–––––––––––––––––
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin”
şeklinde değiştirilmiştir

6075
Araçların
ışıklandırılması:
Madde  63
Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun
ışık donanımı bulundurmaları zorunludur.
Işık donanımına ait ayrıntılar yönetmelikte gösterilir.
Kanun ve yönetmelikte
belirtilmeyen lambalar trafik zabıtasınca söktürülür.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükmüne  uymayan  sürücüler  7  200  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
Işıkların kullanılması:
Madde 64
Araçların sürülmesi sırasındaki zorunluluk ve
yasaklar aşağıda gösterilmiştir.
a) Zorunluluklar:
1.
(Değişik: 17/10/1996
-
4199
-
24 md.)
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince
aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların
yakılması,
2.
(Değişik: 17/10/1996
-
4199
-
24  md.)
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir
aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan
si
sli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılması,
3. Kuyruk (arka kenar) ışıklarının uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılması,
Zorunludur.
b) Yasaklar:
1. Gece sis ışıklarının; sisli, karlı ve
sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması,
2. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılması,
3. Karşılaşmalarda,ışıkların söndürülmesi,
4. Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılmas
ı,
5. Yönetmelikte belirlenecek esaslara aykırı olarak ışık takılması ve kullanılması,
6. Sadece park lambaları ile seyredilmesi,
Yasaktır.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri i
le (b)
bendi hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira, birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine uymayan
sürücüler 3 600 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Araçların yüklenmesi:
Madde 65
(Değişik: 25/6/2010
-
6001/36 md.)
A
raçların yüklenmesinde, yönetmeliklerle belirlenen ölçü ve esaslara aykırı olarak;
a) Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması,
b) Azami yüklü ağırlığın veya izin verilen azami yüklü ağırlığın aşılması,
c) (b) bendindeki ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami d
ingil ağırlıkları aşılacak şekilde yüklenmesi,

6076
1
İşleten ile gönderenin aynı olması halinde birinci fıkraya uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak idarî para
cezalarının toplamı uygulanır.
Gönderenin
birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde birinci fıkraya uymayan işleten ve gönderen için
uygulanacak idarî para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
Araçların  yüklenmesine  ilişkin  ölçü  ve  usuller,  ağırlık  ve  boyut  kontrolü  usul  ve  esasları
ile  tartı  toleransları
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenir.
Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin konularda ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklıdır.
Tarım alanlarına yapılacak yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin esas v
e usuller yönetmelikte belirlenir.
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kurallar:
Madde 66
Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bi
sikletlerin taşıt yolunda,
Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde,
Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana,
Sürülmesi yasaktır.
b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bis
iklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve
motosiklet  sürenlerin  devamlı  iki  eller  ile  taşıtlarını  sürmeleri  ve  yönetmelikte  belirtilen  güvenlik  şartlarına  uymaları
zorunludur.
c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikle
t sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça
başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır.
Sürücü  arkasında  ayrı  oturma  yeri  olan  bisiklet,  motorlu  bisiklet  ve  sepetsiz  motosikletlerl
e  bir  kişiden  fazlası
taşınamaz.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  sürücüler  3  600  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
6077

Araç manevralarını düzenleyen kurallar:
Madde 67
Manevralarda aşağıdaki kurallar uygulan
ır.
a) Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken,duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya
soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini
zorlaştıracak şeki
lde davranmaları yasaktır.
b)  Yönetmelikte  belirtilen  şartlar  dışında  geriye  dönmek  veya  geriye  gitmek  yasaktır.  İzin  verilen  hallerde  bu
manevraları yapacak sürücüler, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmamak zorundadır.
c) Dönüşlerde v
eya şerit değıştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve
yeterli şekilde belirtmesi,işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdirilmesi zorunludur.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu
madde hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla
Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar
Yayaların uyacakları kurallar:
Madde 68
Yayaların uya
cakları kurallar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yayalar, aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada
yürümek zorundadır.
1. Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar içi
n ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları iten
veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek,gece ve gündüz görüşün az olduğu
hallerde de imkan oranında tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya görevli
yönetiminde düzenli şekilde yürüyen
yaya kafileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilirler.
2.  Yayaların  yürümesine  ayrılmış  kısımların  kullanılmasının  mümkün  olmaması  veya  bulunmaması  hallerinde
yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yo
lunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üzerinde, imkan oranında
taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler.
3. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı
karayollarında yay
a kafileleri dışındaki yayalar,
taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorundadır.
b) Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları
dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır.
Yayala
r, bu yerlerden geçerken;
1. Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uymak,
6078
2.  Geçitte  yayalar  için  ışıklı  işaret  yoksa  ve  geçit  sadece  taşıt  trafiği  ışıklı  işareti  veya  yetkili  kişi  tar
afından
yönetiliyorsa geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek,
3. Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yaklaşan araçların
uzaklık ve hızını göz önüne almak,
Zorundadırlar.
Ancak,  yüz  metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir engel
teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda
taşıt yolunu ge
çebilirler.
c) Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya
tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları yasaktır.
(Değişik:  21/5/1997
-
4262/4  md.)
Bu  madde  hükümlerine  uymayan  yayalar  1  800  000  lira  para  cezası  ile
cezalandırılırlar.
Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler ile hayvan sürücülerine ait kurallar:
Madde   69
Yerleşim  birimleri  dışındaki  karayolunda,  taşıt  yolu  üzer
inde  zorunlu  haller  dışında  hayvan
bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış,kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları,hayvanları,hayvan
sürülerini  ve  binek  hayvanlarını  trafik  kurallarına  uymadan  sürmek  ve  bunları  sürme  yeteneğinden  yok
sun  kimselerin
yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükümlerine uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
Ancak, başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına s
ebebiyet veren faile üç ay hafif hapis cezası
uygulanır.
(1)
Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan sürü ve kümelerini sevk ve idare edenler yönetmelikte belirtilen usul ve
şartlara uymak zorundadırlar.
Yarış ve koşulara ait kurallar:
Madde 70
Yar
ış ve koşularda trafik güvenliği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Bir il sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden,
b) Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılac
ak milli ve milletlerarası yarış ve koşular
için İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığının uygun görüşü alınır.
İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur.
Yarış ve koşularda trafik
güvenliği yönünden uygulanacak usul ve şartlar yönetmelikte gösterilir.
(Değişik: 21/5/1997
-
4262/4 md.)
Bu madde hükümlerine uymayanlar 7 200 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
——————————
(1)Bu maddenin, ikinci ve dördüncü fıkraları, 21/5/1997
tarih ve 4262 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile birleştirilmek suretiyle maddenin
ikinci fıkrası olarak yeniden düzenlenmiştir.

Sonraki Sayfa >>

Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder